Santelli » privacy

Privacy / AVG

Privacy statement naar richtlijn Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Circus Santelli hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Circus Santelli houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In de praktijk houdt dit in dat:
– uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
– verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– persoonsgegevens niet worden verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze zullen respecteren;
– wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over de door Circus Santelli opgestelde privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
Stichting Jeugdcircus Santelli
Professor Enno Dirk Wiersmastraat 3a
9713 GH Groningen
info@santelli.nl

 

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Circus Santelli verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
1. Het beheren van de ledenlijst;
2. Het innen van de contributies;
3. Het beheren van cursus- en voorstellingsgroepen;
3. Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Voor de bovenstaande doelstellingen worden de volgende gegevens vastgelegd:
1. Basis persoonsgegevens van het lid:
   Voornaam;
   Tussenvoegsel;
   Achternaam;
   E-mailadres;
   Geslacht;
   Geboortedatum;
   Telefoonnummer.
2. Basis persoonsgegevens van het betalend lid of ouder:
   Voorletter(s);
   Tussenvoegsel;
   Achternaam;
   E-mailadres;
   Bankrekening nummer;
   Telefoonnummer.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons geeft worden nimmer verstrekt aan derde partijen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierover de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

VERZAMELEN VAN GEGEVENS
De website maakt gebruik van een beveiligd informatieformulier. Afgehandelde aanvragen worden maximaal 1 jaar bewaard.

 

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN
Circus Santelli bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

BEVEILIGING
Circus Santelli heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Te denken aan:
– alle personen die namens Circus Santelli van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht tot geheimhouding van deze gegevens;
– Circus Santelli hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op alle systemen;
– Circus Santelli pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Circus Santelli maakt back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– Circus Santelli test en evalueert alle maatregelen met regelmaat;
De medewerkers van Circus Santelli zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Circus Santelli te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Samen met u zoeken we graag naar een passende oplossing. Is deze oplossing voor u niet passend dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.